תקנון אתר ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר פארק הטרמינל אילת (להלן: האתר) של החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: חכ"א או החברה).

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס כמובן לכולם. 

 

כללי

החברה הינה בעלת הזכויות באתר והיא ו/או מי מטעמה מאשרים גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-"עוגיות ("COOKIES") (להלן: תנאי השימוש), מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ,והם מסדירים באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל גולש ,צופה ו/או משתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן: המשתמש).

כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו, מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות תקנון האתר וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך .

האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות החברה ופרויקטים של החברה, ומציג תמונות, פרסומות ותכנים שונים. האתר מוצע לציבור כמו שהוא( As Is) . החברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה נכון ומדויק, אך ייתכן והמידע אינו שלם ו/או יופיעו בו אי דיוקים ו/טעויות טכניות או אחרות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים, היעדר עדכון ו/או טעויות וחסרים שנפלו ביחס למידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך .

תמונות, תשריטים, תרשימים, עיצובים והדמיות שונים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבינם בפועל. החברה אינה מתחייבת כי אלו יבואו לכדי ביטוי בפועל כמות שהם. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע והמצגים באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, יגבר המידע הנמצא במשרדי החברה ובמסמכיה הרשמיים, לרבות במסמכי התקשרויות.

החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות .

החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או באתר .

רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.

התכנים המועלים ומפורסמים באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר.

תנאי השימוש באתר כאמור וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתוכן המופיע בו, מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו),לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות תיאור הפרויקטים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, ההדמיות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם מדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לפרויקטים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של החברה (להלן: המידע).

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.

אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן בכתב כאמור) .

כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג  ,Crawlers  Robotsוכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת    (Frame)  גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

 

התחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין ,כדלקמן:

 • המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או מי מטעמה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה ,העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני ,זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה; בכלל זה, החברה לא תישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר .
 • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
 • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.

בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת .

 

מדיניות הפרטיות

חכ"א המפעילה את האתר מכבדת את פרטיותך, ומתחייבת כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: מדיניות הפרטיות).

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר כיצד פועל האתר בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד משתמש האתר במידע הנמסר לו על ידך או הנאסף על ידו בעת השימוש באתר.

 

מסירת מידע ושמירתו באתר

בעת הגלישה באתר והשימוש בו, נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע למשתמש באתר. חלק מהמידע נמסר בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי של האדם אליו הוא מתייחס, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטים אישיים. מידע זה עלול להתייחס בין היתר לנתונים של אדם (להלן: מידע אישי). המידע האישי המעובד באתר, משמש לצורך מתן השירותים של האתר ומאפשר לעשות בו שימוש תקין ומלא באופן המשרת את צרכיו של המשתמש.  

לתשומת לבך, מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עלולה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתר, או חלק מהם, לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם החברה ולפגוע ביכולתה של החברה לתת שירותים למשתמש.

המידע המוזן לאתר על ידי המשתמש ו/או בעבורו, לרבות המידע האישי, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית. חכ"א מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי המוזן לאתר, מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות. יחד עם זאת, חכ"א שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות ולאמור בכל דין.

בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך באתר בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד על ידי החברה כחלק מהמידע שלה, לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של האתר באופן כללי.

על המשתמש לדעת כי כל פעולה שהוא מבצע באמצעות האתר גלויה בכל עת לחברה.

האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים, על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבאתר. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, האתר אינו יכול להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות האתר, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. יחד עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר, אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד חכ"א ו/או מי מטעמן עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

ככל שפרטי המשתמש ו/או המידע המוזן לאתר על ידו ו/או בעבורו מחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת האתר לצרכיך מוטלת עליך, וחכ"א לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש באתר על ידך.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
  

Cookies

האתר  משתמש ב"עוגיות"  (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים, לצורך ניהולו השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו (להלן ביחד: Cookies). חלק מה Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך, האתר לא יוכל לפעול כראוי. חלק אחר של ה Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את האתר, להתאים אותו עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך, כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות באתר עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies  אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies  אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה זה, הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

 

דואר אלקטרוני, ניוזלטר, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות

כחלק מהשימוש באתר, יישלחו אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת מסירת המידע באתר, או כאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור באתר. כמו כן אנו עשויים לשלוח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים לנתונים מקצועיים, עדכונים הקשורים באתר, מידע אודות חכ"א, פארק הטרמינל, אטרקציות ופעילויות, וכיוצ"ב.

בנוסף, החברה עשויה לשלוח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלנו ו/או של שותפים עסקיים שלנו היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת מתן המידע האישי, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל והודעות שיווקיות, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.

 

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל, החברה פועלת משטח ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך החברה עשויה לעשות שימוש בשירותי ענן שונים, לרבות שירותי אחסון, המבוססים על חוות שרתים הממוקמות בחו"ל, AWS לצורך הפעלת האתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

חכ"א לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, המידע האישי או חלקו, והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות באתר המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או אם החברה תהיה סבורה כי היא זקוקה למידע לצורך הגנה על האינטרסים המשפטיים של החברה;
 • אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
 • במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • במקרה של מכירה ו/או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
 • במקרה שבו תבקש מאתנו בכתב להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו ובקשתך תאושר על ידי היועץ המשפטי של החברה.  

בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם האתר: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי האתר וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש במערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

 

עיון במידע, תיקון ומחיקה

ככלל, כל המידע המאוחסן על ידי המשתמש באתר יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות המשתמש.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת מידע או הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר באתר ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

יודגש, שחכ"א איננה בעלת המידע האישי והבעלים של מידע זה הינו המשתמש. כחלק מכך, הנך האחראי הישיר והבלעדי למידע האישי הנוגע אליך והמופיע באתר ולביצוע כל פנייה בקשר לתוכן מידע זה, לרבות פניות לעיון ותיקון של המידע, במקרה הנדרש, והחברה מפצירה בך לפנות בכל בקשה הנוגעת למידע האמור, במקרה שאינו שלם, נכון או מעודכן.

פניות אלה יש להפנות אלינו בדוא"ל shirly@eec.co.il.

אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

 

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

חכ"א תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מוזמן להתעדכן מעת לעת בשינויים אלו בעמוד מדיניות הפרטיות באתר.

 

העדר אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: נזק)  שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש – תהא הסיבה אשר תהא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, וכן לא תישא בנזק שייגרם מכל סיבה שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו ללא הפסקות ו/או בלא טעויות וכשלים. החברה לא תהא אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות בטיב, אופי, היקף המידע (לרבות דרך העברתו) ו/או לנזק כלשהו שיגרמו למשתמש ו/או לצד ג' בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תהא אחראית אופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי תקשורת כלשהם.

החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים כלשהם יובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ולמידע המצוי בהם. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד .

החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע ,על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו .